Jak zostać detektywem?

Kto może zdobyć licencję detektywa?

W myśl przepisów Ustawy z dnia 06 lipca 2006 roku o usługach detektywistycznych 

Art.29.1. o wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:

  1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. ukończyła 21lat;
  3. posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
  4. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu;
  8. posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo –w przypadku obywatela innego państwa –przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;
  9. posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w Ustawie, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
  10. legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych;

Jak zrobić licencję detektywa?

Po spełnieniu określonych powyżej wymogów jak: uzyskanie orzeczeń lekarskich, odbycie odpowiedniego szkolenia, uzyskanie pozytywnej opinii komendanta właściwej jednostki Policji, należy w Wydziale Postępowań Administracyjnych właściwej terytorialnie komendy wojewódzkiej Policji złożyć wniosek o wydanie licencji detektywa. To właśnie komendant wojewódzki Policji wydaje taką licencję lub też odmawia jej wydania. Tylko w taki sposób można zostać detektywem. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji oraz opłaceniu i odebraniu licencji można legalnie tytułować się detektywem oraz wykonywać czynności detektywistyczne. Warto tu dodać, iż wykonywanie takich czynności bez wspomnianej licencji, jest zgodnie z prawem polskim przestępstwem. 

Co daje licencja detektywa?

Tylko osoba posiadająca licencję detektywa może legalnie prowadzić czynności detektywistyczne, do których zaliczają się między innymi: uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą. Ponadto tylko osoba posiadająca licencję może przetwarzać dane osobowe, zebrane w trakcie prowadzenia czynności detektywistycznych, bez zgody osób których te dane dotyczą. Takim przetwarzaniem danych osobowych jest chociażby zwykłe wykonanie zdjęcia osoby.

Czy pytać detektywa o licencję?

Mimo licznych obostrzeń w tym zakresie, na rynku detektywistycznym pojawiają się raz na jakiś czas podmioty gospodarcze tytułujące siebie mianem „agencja detektywistyczna”, czy też „biuro detektywistyczne”. Nie posiadając wymaganych do tego uprawnień, czyli między innymi licencji detektywa, oferują po zaniżonych cenach i nielegalnie, usługi o charakterze detektywistycznym. Dlatego w trakcie pierwszego kontaktu z detektywem warto poprosić go o okazanie licencji, do czego jest on zobowiązany przepisami prawa. Jest to o tyle ważne, iż w przypadku wynajęcia osoby działającej nielegalnie, jakiekolwiek zebrane przez nią informacje czy materiały, nie mogą zostać użyte w Sądzie i formalnie nie będą stanowiły żadnego dowodu w sprawie. Pomijając brak jakichkolwiek kompetencji osoby podszywającej się pod detektywa, należy również wspomnieć o tym, iż z całą pewnością osoba taka nie będzie mogła wystąpić w charakterze świadka przed organami prawa (Sąd, Policja), co bardzo często na prośbę zleceniodawcy praktykowane jest przez detektywów licencjonowanych.

Czy ten post był pomocny?

Average rating 5 / 5. 1

Bądź pierwszym, który oceni!

admin

Leave your message

Zobacz również

Poprzedni post

← Kto to jest detektyw?

Następny post

Na czym polega wywiad gospodarczy? →