Nieuczciwa konkurencja

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 

Co zrobić z nieuczciwą konkurencją? Jakie sankcje i kary?

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, w
 • prowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • a także nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym
 • nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.

W dobie walki o każdego klienta, a także przesycenia rynku na gruncie wielu branż, czyny nieuczciwej konkurenci nie są niczym nadzwyczajnym. Najczęstsze z nich to oczywiście naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracowników. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „ujawnianie lub wykorzystywanie cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności do lat 2”. 

Jeśli masz problem dotyczący nieuczciwej konkurencji – zadzwoń koniecznie. Poinstruujemy dokładnie jak bronić się przed takim procederem, jak go udowodnić a wreszcie co zrobić aby wdrożyć przeciwko sprawcy sankcje karne. Stosując odpowiednie metody pracy operacyjnej uzyskamy odpowiedni materiał niezbędny do podjęcia opisywanych działań.